Παγκοσμια μακροοικονομια και αγορές
Σύμφωνο για το ευρώ (πλήρες κέιμενο)
907 αναγνώστες
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011
15:45

 1

EL
Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2011
(OR. en)
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
 
 
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ ενέκριναν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
 
1. Εγκρίθηκε το (συνηµµένο) σύµφωνο για το ευρώ το οποίο κατοχυρώνει ισχυρότερο
συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκλιση. Το εν
λόγω σύµφωνο θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 24ης και 25ης Μαρτίου 2011
προκειµένου τα κράτη µέλη εκτός της ζώνης του ευρώ να δηλώσουν κατά πόσον σκοπεύουν
να συµµετάσχουν στο σύµφωνο. Ταυτοχρόνως, τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ θα
ανακοινώσουν τα πρώτα µέτρα που αναλαµβάνουν να εφαρµόσουν δυνάµει του συµφώνου
εντός του επόµενου έτους.
2. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ αξιολόγησαν την πρόοδο που έχει
σηµειωθεί µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 όσον αφορά τη
συνολική αντιµετώπιση της κρίσης, µε σκοπό να ολοκληρωθεί η σχετική δέσµη έως το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 24ης και 25ης Μαρτίου.
2
EL
3. Εκφράζουν ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην εφαρµογή των
εκτελούµενων προγραµµάτων 'ΝΤ/ΕΕ στην Ελλάδα και την Ιρλανδία καθώς και για τις
ισχυρές δεσµεύσεις
- της Ελλάδας να συνεχίσει αποφασιστικά τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, να αυξήσει
τη δηµιουργία ικανοτήτων για την εφαρµογή τους, να ολοκληρώσει πλήρως και ταχέως
το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του
'ηµοσίου ύψους 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ που έχει αναγγείλει και να εισαγάγει ένα
αυστηρό και σταθερό δηµοσιονοµικό πλαίσιο µε την ισχυρότερη δυνατή νοµική βάση
που θα πρέπει να αποφασισθεί από την ελληνική κυβέρνηση,
- της Ιρλανδίας να εισαγάγει αυστηρό και σταθερό δηµοσιονοµικό πλαίσιο, µε την
ισχυρότερη δυνατή νοµική βάση, και να παραµείνει προσηλωµένη στους
δηµοσιονοµικούς της στόχους µέσω µέτρων για περικοπές δαπανών και αυξηµένα
έσοδα όπως προβλέπεται στο πρόγραµµα.
4. Μετά τη δήλωσή τους της 4ης Φεβρουαρίου σχετικά µε την αξιολόγηση της προόδου των
κρατών µελών της ζώνης του ευρώ από την Επιτροπή, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), όσον αφορά την εφαρµογή των ληφθέντων µέτρων για την
ενίσχυση των δηµοσιονοµικών θέσεων και των προοπτικών ανάπτυξης, εκφράζουν την
ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε αρκετές χώρες. Συγκεκριµένα, οι
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
επιδοκιµάζουν και στηρίζουν τη δέσµη εκτεταµένων µέτρων που ανακοίνωσε σήµερα η
Πορτογαλία όσον αφορά δηµοσιονοµικές, οικονοµικές και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
5. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ καλούν τους Υπουργούς
Οικονοµικών να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις εργασίες τους σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF) ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου 2011.
Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να βασίζονται απόλυτα και να υλοποιούν πλήρως τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 'εκεµβρίου 2010 και τη δήλωση της
Ευρωοµάδας της 28ης Νοεµβρίου 2010, όπου ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του ESM
(βλ. παράρτηµα ΙΙ). Από τις συζητήσεις προέκυψαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
3
EL
 Χρηµατοδοτική ικανότητα
Ο ESM θα διαθέτει συνολική πραγµατική δανειοδοτική ικανότητα ύψους 500
δισεκατοµµυρίων ευρώ. Κατά τη µετάβαση από το EFSF στο ESM, η ενοποιηµένη
δανειοδοτική ικανότητα δεν θα υπερβαίνει το ποσό αυτό. Η πραγµατική δανειοδοτική
ικανότητα του ESM θα εξασφαλισθεί µε την επίτευξη του κατάλληλου συνδυασµού
µεταξύ καταβεβληµένου κεφαλαίου, καταβλητέου κεφαλαίου και εγγυήσεων. Θα
προβλεφθεί χρονοδιάγραµµα για τη βαθµιαία καταβολή του κεφαλαίου, τηρουµένων
πλήρως των εθνικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
Έως την έναρξη λειτουργίας του ESM, η συµφωνηθείσα δανειοδοτική ικανότητα ύψους
440 δισεκατοµµυρίων ευρώ του EFSF θα είναι πλήρως διαθέσιµη.
 Μέσα
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υπενθυµίζουν ότι ο ESM θα παρέχει χρηµατοδοτική
συνδροµή όταν υποβάλλεται αίτηµα από µέλος της ζώνης του ευρώ και εφόσον η
παρέµβαση αυτή θεωρείται απαραίτητη για τη διαφύλαξη της σταθερότητας της ζώνης
του ευρώ συνολικά. Οποιαδήποτε σχετική απόφαση θα λαµβάνεται µε οµοφωνία, βάσει
ανάλυσης της διατηρησιµότητας του χρέους του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, την
οποία θα εκπονεί η Επιτροπή και το 'ΝΤ, σε συνεννόηση µε την ΕΚΤ. Η χρηµατοδοτική
συνδροµή θα υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις, στο πλαίσιο µακροοικονοµικού
προγράµµατος προσαρµογής.
Η χρηµατοδοτική συνδροµή από το EFSF και το ESM θα λαµβάνει τη µορφή δανείων.
4στόσο, για τη µεγιστοποίηση της οικονοµικής αποδοτικότητας της στήριξης που
παρέχουν, ο ESM και το EFSF µπορούν επίσης, κατ' εξαίρεση, να παρεµβαίνουν στην
πρωτογενή αγορά χρεωστικών τίτλων, στο πλαίσιο προγράµµατος µε αυστηρές
προϋποθέσεις.
4
EL
 Χρηµατοδοτικοί όροι
Η τιµολόγηση του EFSF θα πρέπει να µειωθεί προκειµένου να ληφθεί καλύτερα υπόψη η
διατηρησιµότητα του χρέους των δικαιούχων χωρών, ενώ παραλλήλως θα παραµένει
ανώτερη του κόστους χρηµατοδότησης του µηχανισµού, µε επαρκή προσαύξηση
κινδύνου, και θα είναι σύµφωνη µε τις αρχές τιµολόγησης του 'ΝΤ. Οι ίδιες αρχές
εφαρµόζονται και στον ESM.
Υπό το πρίσµα αυτό και δεδοµένων των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο
πλαίσιο του προγράµµατος προσαρµογής της, το επιτόκιο των δανείων της χώρας αυτής
θα προσαρµοστεί κατά 100 µονάδες βάσης. Επιπλέον, η ωρίµανση όλων των δανείων που
έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράµµατος προσαρµογής της θα
αυξηθεί στα 7,5 έτη, σε συµφωνία µε το 'ΝΤ.
Οι Υπουργοί Οικονοµικών θα καθορίσουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των αποφάσεων
αυτών.
6. Όλα τα κράτη µέλη θα µεριµνήσουν ώστε να τεθούν σε εφαρµογή συγκεκριµένα
προγράµµατα, σύµφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, ώστε να
µπορούν να αντιµετωπιστούν οποιεσδήποτε περιπτώσεις τραπεζών που θα παρουσιάσουν
τρωτά σηµεία κατά τα τεστ αντοχής που θα έχουν ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι.
7. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων καλούν τους Υπουργούς Οικονοµικών να
ολοκληρώσουν τις εργασίες τους σχετικά µε τις έξι νοµοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για
την οικονοµική διακυβέρνηση και να καταλήξουν σε γενική προσέγγιση πριν από το τέλος
Μαρτίου, που να διασφαλίζει την πλήρη εφαρµογή των συστάσεων της Ειδικής Οµάδας. Στο
πλαίσιο αυτό, συµφωνούν να αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της δέσµης αυτής η θέσπιση
ενδεικτικού αριθµητικού ορίου ύψους 1/20 για τη µείωση του χρέους, η οποία θα αξιολογηθεί
λαµβανοµένων υπόψη όλων των συναφών παραγόντων, όπως περιγράφεται σε γενικές
γραµµές στην πρόταση της Επιτροπής. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στηρίζουν στο
σύνολό τους την έγκριση του σχεδίου οδηγίας σχετικά µε το εθνικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο.
Κατά τον καθορισµό των µέτρων του ΣΣΑ το Συµβούλιο αναµένεται να ακολουθεί κατά
κανόνα τις συστάσεις της Επιτροπής ή να εξηγεί εγγράφως τη θέση του.
8. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συµφωνούν ότι θα πρέπει να µελετηθεί και να
αναπτυχθεί περαιτέρω η φορολόγηση των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών στη ζώνη του
ευρώ, στην ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο.
______________________
5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι EL
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΑ ΣΥΜΦΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΠΟΛΙΤΙΚΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ αποφάσισαν να εγκρίνουν ένα σύµφωνο
για το ευρώ µε στόχους την ενίσχυση του οικονοµικού πυλώνα της νοµισµατικής ένωσης, τη
βελτίωση της ποιότητας όσον αφορά το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών στη ζώνη του
ευρώ και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, ώστε να επιτευχθεί υψηλότερος βαθµός σύγκλισης.
Το σύµφωνο αυτό επικεντρώνεται ιδίως σε τοµείς που εµπίπτουν στην εθνική αρµοδιότητα και
είναι κρίσιµοι για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αποφυγή επιβλαβών ανισορροπιών.
Η ανταγωνιστικότητα έχει ουσιώδη σηµασία ώστε να µπορέσει η ΕΕ να επιτύχει ταχύτερη και
πλέον βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη σε µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση, να παράγει
υψηλότερα εισοδήµατα για τους πολίτες της και να διατηρήσει τα ευρωπαϊκά κοινωνικά πρότυπα.
Τα κράτη µέλη εκτός της ζώνης του ευρώ καλούνται να συµµετάσχουν εθελοντικά.
Η νέα αυτή προσπάθεια προς ενίσχυση του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών για την
ανταγωνιστικότητα και τη σύγκλιση στηρίζεται σε τέσσερις κατευθυντήριες γραµµές:
α. Θα είναι σύµφωνη µε την υπάρχουσα οικονοµική διακυβέρνηση της ΕΕ και θα την
ενισχύει, παρέχοντας προστιθέµενη αξία. Θα είναι συνεπής προς τα υφιστάµενα µέσα (ΕΕ
2020, Ευρωπαϊκό Εξάµηνο, Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές, Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και νέο πλαίσιο µακροοικονοµικής εποπτείας) και θα αξιοποιεί
τα µέσα αυτά. Θα περιλαµβάνει ειδική προσπάθεια πέραν των όσων ισχύουν ήδη καθώς και
συγκεκριµένες δεσµεύσεις και δράσεις µε µεγαλύτερες φιλοδοξίες από αυτές που έχουν
συµφωνηθεί έως τώρα, θα συνοδεύεται δε από χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. Οι νέες αυτές
δεσµεύσεις θα ενσωµατώνονται εφεξής στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων και
σταθερότητας και θα υπάγονται στο σύνηθες πλαίσιο εποπτείας, µε την Επιτροπή να
διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρµογής των δεσµεύσεων
και µε τη συµµετοχή όλων των σχετικών συνθέσεων του Συµβουλίου και της Ευρωοµάδας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκτελεί πλήρως το ρόλο του, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές
του. Οι κοινωνικοί εταίροι θα συµµετέχουν πλήρως σε επίπεδο ΕΕ µέσω της τριµερούς
κοινωνικής συνόδου κορυφής.
6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι EL
β. Θα είναι επικεντρωµένη, προσανατολισµένη στη δράση και θα καλύπτει πρωταρχικούς
τοµείς πολιτικής µε ουσιώδη σηµασία για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της
σύγκλισης. Θα αφορά κυρίως δράσεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών.
Στους επιλεγέντες τοµείς πολιτικής θα συµφωνηθούν κοινοί στόχοι σε επίπεδο αρχηγών
κρατών και κυβερνήσεων. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη θα επιδιώκουν τους στόχους
αυτούς εφαρµόζοντας το δικό τους µείγµα πολιτικών και λαµβάνοντας υπόψη τους τις
ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
γ. Κάθε χρόνο θα αναλαµβάνονται συγκεκριµένες εθνικές δεσµεύσεις από κάθε αρχηγό
κράτους ή κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη µέλη θα λαµβάνουν υπόψη τους τις
βέλτιστες πρακτικές και ενδεικτικά όρια µε βάση τις καλύτερες επιδόσεις, εντός της Ευρώπης
και µεταξύ άλλων στρατηγικών εταίρων.
Η εκπλήρωση των δεσµεύσεων και η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων της κοινής
πολιτικής θα παρακολουθούνται κατ’ έτος σε πολιτικό επίπεδο από τους αρχηγούς κρατών
και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ και των συµµετεχουσών χωρών, µε βάση έκθεση της
Επιτροπής. Επιπλέον τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να διαβουλεύονται µε
τους εταίρους τους πριν εφαρµόσουν οποιαδήποτε σηµαντική οικονοµική µεταρρύθµιση µε
ενδεχόµενες δευτερογενείς επιπτώσεις.
δ. Τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ δεσµεύονται πλήρως για την ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς, η οποία θα συµβάλει καίρια στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ και τη
ζώνη του ευρώ. Η σχετική διαδικασία θα είναι απόλυτα σύµφωνη µε τη Συνθήκη. Το
σύµφωνο θα τηρεί πλήρως την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς.
Οι στόχοι µας
Τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ αναλαµβάνουν να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την
επιδίωξη των ακόλουθων στόχων:
 Προώθηση της ανταγωνιστικότητας
 Προώθηση της απασχόλησης
 Περαιτέρω συµβολή στη διατηρησιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών
 Ενίσχυση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας
7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι EL
Κάθε συµµετέχον κράτος µέλος θα υποβάλλει τα ειδικά µέτρα που σκοπεύει να λάβει για την
επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Εάν ένα κράτος µέλος µπορεί να αποδείξει ότι δεν απαιτείται
δράση σε κάποιον τοµέα, δεν θα τον περιλαµβάνει. Η επιλογή των ειδικών δράσεων πολιτικής που
απαιτούνται για την επίτευξη των κοινών στόχων εξακολουθεί να αποτελεί αρµοδιότητα κάθε
χώρας, αλλά πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σειρά πιθανών µέτρων που ακολουθεί.
Συγκεκριµένες δεσµεύσεις πολιτικής και παρακολούθηση
Η πρόοδος προς την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα παρακολουθείται σε πολιτικό επίπεδο από
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, βάσει σειράς δεικτών που θα καλύπτουν την
ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, τη δηµοσιονοµική διατηρησιµότητα και τη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Οι χώρες που αντιµετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις σε
οποιονδήποτε από τους τοµείς αυτούς θα εντοπίζονται και θα πρέπει να δεσµεύονται για την
αντιµετώπιση των συγκεκριµένων προκλήσεων εντός δεδοµένου χρονοδιαγράµµατος.
α. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας
Η πρόοδος θα αξιολογείται βάσει της εξέλιξης των µισθών και της παραγωγικότητας και των
αναγκών προσαρµογής της ανταγωνιστικότητας. Για την αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο η
εξέλιξη των µισθών συµβαδίζει µε την παραγωγικότητα, θα παρακολουθείται το κόστος εργασίας
ανά µονάδα προϊόντος (ΚΕΑΜΠ) επί ορισµένο χρονικό διάστηµα, µέσω της σύγκρισης µε τις
εξελίξεις σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ και στους κυριότερους συγκρίσιµους εµπορικούς
εταίρους. Για κάθε χώρα, θα αξιολογείται το ΚΕΑΜΠ για την οικονοµία στο σύνολό της και για
κάθε µείζονα κλάδο (µεταποίηση, υπηρεσίες, καθώς και κλάδοι εµπορεύσιµων και µη αγαθών).
Μεγάλες και διαρκείς αυξήσεις µπορούν να οδηγήσουν στη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας,
ιδίως εάν συνδυάζονται µε αύξηση του ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών και συρρίκνωση του
µεριδίου στην αγορά όσον αφορά τις εξαγωγές. Για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας απαιτείται
δράση σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερη όµως προσοχή θα δίνεται σε όσες αντιµετωπίζουν σοβαρές
προκλήσεις στον τοµέα αυτόν. Για να διασφαλιστεί η ισόρροπη εξάπλωση της ανάπτυξης σε
ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ θα προβλεφθούν ειδικά µέσα και κοινές πρωτοβουλίες για την
προώθηση της παραγωγικότητας στις περιφέρειες που υστερούν.
Κάθε χώρα θα είναι υπεύθυνη για τις ειδικές δράσεις πολιτικής που επιλέγει για να προωθεί την
ανταγωνιστικότητα, ωστόσο θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες µεταρρυθµίσεις:
(i) τηρουµένων των εθνικών παραδόσεων όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο και τις εργασιακές
σχέσεις, µέτρα που να διασφαλίζουν ότι η εξέλιξη του κόστους συµβαδίζει µε την
παραγωγικότητα, όπως:
8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι EL
• επανεξέταση του τρόπου καθορισµού των µισθών και, εφόσον απαιτείται, του βαθµού
συγκέντρωσης της διαπραγµατευτικής διαδικασίας και των µηχανισµών
τιµαριθµοποίησης, τηρουµένης παράλληλα της αυτονοµίας των κοινωνικών εταίρων στη
διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων·
• µέριµνα ώστε οι µισθολογικές συµφωνίες στον δηµόσιο τοµέα να στηρίζουν τις
προσπάθειες που καταβάλλονται στον ιδιωτικό τοµέα ως προς την ανταγωνιστικότητα
(λαµβανοµένης υπόψη της σηµαντικής επίδρασης των µισθών του δηµόσιου τοµέα).
(ii) µέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας, όπως:
• περαιτέρω άνοιγµα των προστατευόµενων κλάδων µε τη λήψη µέτρων σε εθνικό
επίπεδο, µε σκοπό την άρση αδικαιολόγητων περιορισµών στις επαγγελµατικές
υπηρεσίες και τον τοµέα της λιανικής, προκειµένου να προαχθούν ο ανταγωνισµός και
η αποδοτικότητα, τηρουµένου στο ακέραιο του κοινοτικού κεκτηµένου·
• ειδικές προσπάθειες για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων και την προώθηση
της Ε&Α, της καινοτοµίας και των υποδοµών·
• µέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ, κυρίως
µε την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου
(π.χ. πτωχευτικό δίκαιο, εµπορικός κώδικας).
β. Προώθηση της απασχόλησης
Η οµαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας αποτελεί κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της ζώνης
του ευρώ. Η πρόοδος θα αξιολογείται βάση των ακόλουθων δεικτών: ποσοστό µακροχρόνιας
ανεργίας και ανεργίας των νέων, και ποσοστό συµµετοχής στην αγορά εργασίας.
9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι EL
Κάθε χώρα θα είναι υπεύθυνη για τις ειδικές δράσεις πολιτικής που επιλέγει για να προωθεί την
απασχόληση, αλλά ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στις ακόλουθες µεταρρυθµίσεις:
• µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας για την προαγωγή του συνδυασµού ευελιξίας και
ασφάλειας, τη µείωση της αδήλωτης εργασίας και την αύξηση της συµµετοχής στην
αγορά εργασίας·
• διά βίου µάθηση·
• φορολογικές µεταρρυθµίσεις, όπως µείωση της φορολόγησης του εργατικού
εισοδήµατος, ώστε να καταστεί συµφέρουσα η εργασία, διατηρουµένων των συνολικών
φορολογικών εσόδων, και λήψη µέτρων για τη διευκόλυνση της συµµετοχής ενός
δεύτερου µέλους της οικογένειας στο εργατικό δυναµικό.
γ. Ενίσχυση της διατηρησιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η πλήρης εφαρµογή του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα
δοθεί η µέγιστη προσοχή στα εξής:
 Βιωσιµότητα των συντάξεων, της υγειονοµικής περίθαλψης και των κοινωνικών παροχών
Θα αξιολογούνται κατά κύριο λόγο βάσει των δεικτών κενού διατηρησιµότητας1. Οι δείκτες αυτοί
µετρούν το κατά πόσον τα επίπεδα χρέους είναι διατηρήσιµα µε βάση τις τρέχουσες πολιτικές,
ιδίως τα συνταξιοδοτικά συστήµατα, τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και παροχών, και
λαµβανοµένων υπόψη των δηµογραφικών παραγόντων.
Οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της επάρκειας των
συντάξεων και των κοινωνικών παροχών θα µπορούσαν να συµπεριλαµβάνουν:
• ευθυγράµµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος προς την εθνική δηµογραφική
κατάσταση, για παράδειγµα µε ευθυγράµµιση της πραγµατικής ηλικίας
συνταξιοδότησης προς το προσδόκιµο ζωής ή µε αύξηση των εισφορών,
• περιορισµό των συστηµάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και χρήση στοχοθετηµένων
κινήτρων για την απασχόληση των εργαζοµένων προχωρηµένης ηλικίας (ιδίως στην
οµάδα ηλικίας άνω των 55 ετών).
1 Το κενό διατηρησιµότητας συνίσταται σε δείκτες που συµφωνήθηκαν από την Επιτροπή και
τα κράτη µέλη για την αξιολόγηση της δηµοσιονοµικής διατηρησιµότητας.
10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι EL
 Εθνικοί δηµοσιονοµικοί κανόνες
Τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ δεσµεύονται να µεταφέρουν στην εθνική νοµοθεσία τους
δηµοσιονοµικούς κανόνες της ΕΕ ως έχουν στο Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα κράτη
µέλη θα διατηρούν την ευχέρεια επιλογής του συγκεκριµένου εθνικού νοµικού µέσου που θα
χρησιµοποιείται, αλλά θα εξασφαλίζουν ότι αυτό έχει επαρκώς ισχυρό δεσµευτικό και µόνιµο
χαρακτήρα (π.χ. Σύνταγµα ή νόµος πλαίσιο). Η ακριβής διατύπωση του κανόνα θα αποφασίζεται
επίσης από κάθε χώρα (π.χ. θα µπορούσε να λάβει τη µορφή ενός «φρένου χρέους», κανόνα
σχετιζόµενου µε το πρωτογενές ισοζύγιο ή κανόνα περί δαπανών), αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζει
δηµοσιονοµική πειθαρχία τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η Επιτροπή θα έχει την
ευκαιρία, τηρουµένων πλήρως των προνοµιών των εθνικών κοινοβουλίων, να δίνει τη γνώµη της
για τον ακριβή δηµοσιονοµικό κανόνα πριν από τη θέσπισή του, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι
συµβατός και µε τους ενωσιακούς κανόνες και ότι τους στηρίζει.
δ. Ενίσχυση χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας
Ένας ισχυρός χρηµατοπιστωτικός τοµέας είναι καίριας σηµασίας για τη συνολική σταθερότητα της
ζώνης του ευρώ. Έχει δροµολογηθεί µια συνολική µεταρρύθµιση του ενωσιακού πλαισίου για την
εποπτεία και ρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη δεσµεύονται να θεσπίσουν εθνική νοµοθεσία για την εξυγίανση
των τραπεζών µε πλήρη τήρηση του κοινοτικού κεκτηµένου. Θα διεξάγονται σε τακτική βάση
αυστηρές δοκιµές αντοχής των τραπεζών, συντονισµένες σε επίπεδο ΕΕ. Επιπροσθέτως, ο
πρόεδρος του ΕΣΣΚ και ο πρόεδρος της Ευρωοµάδας θα κληθούν να ενηµερώνουν τακτικά τους
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για θέµατα σχετικά µε τη µακροδηµοσιονοµική σταθερότητα
και τις µακροοικονοµικές εξελίξεις που απαιτούν ειδική δράση στη ζώνη του ευρώ. Ειδικότερα, για
κάθε κράτος µέλος θα παρακολουθείται στενά το επίπεδο ιδιωτικού χρέους των τραπεζών, των
νοικοκυριών και των µη χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
***
11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι EL
Επιπλέον των προαναφερθέντων θεµάτων, θα δοθεί προσοχή στο συντονισµό της φορολογικής
πολιτικής.
Η άµεση φορολογία παραµένει υπό εθνική ευθύνη. Ο ρεαλιστικός συντονισµός των φορολογικών
πολιτικών είναι αναγκαίο στοιχείο ενός ισχυρότερου συντονισµού στη ζώνη του ευρώ προκειµένου
να στηριχθούν η δηµοσιονοµική εξυγίανση και η οικονοµική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, τα
κράτη µέλη δεσµεύονται να µετάσχουν σε συστηµατικές συζητήσεις για θέµατα φορολογικής
πολιτικής, ιδίως για την εξασφάλιση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, την αποφυγή επιζήµιων
πρακτικών και την υποβολή προτάσεων για την καταπολέµηση της απάτης και της φοροδιαφυγής.
Η διαµόρφωση κοινής βάσης φορολογίας των επιχειρήσεων θα µπορούσε να είναι ένας ουδέτερος
ως προς τα έσοδα τρόπος για την εξασφάλιση της συνοχής των εθνικών φορολογικών συστηµάτων,
τηρουµένων των εθνικών φορολογικών στρατηγικών, και τη συµβολή στη δηµοσιονοµική
διατηρησιµότητα και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νοµοθετική πρόταση για κοινή ενιαία βάση φορολογίας των
επιχειρήσεων κατά τις προσεχείς εβδοµάδες.
Συγκεκριµένες ετήσιες δεσµεύσεις
Προκειµένου να επιδειχθεί αληθινή δέσµευση για αλλαγή και να εξασφαλισθεί η αναγκαία
πολιτική δυναµική για την επίτευξη των κοινών µας στόχων, τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ θα
συµφωνούν κάθε χρόνο σε ανώτατο επίπεδο για δέσµη συγκεκριµένων δράσεων που θα πρέπει να
εφαρµοσθούν εντός 12 µηνών. Η επιλογή των συγκεκριµένων µέτρων πολιτικής προς υλοποίηση
θα παραµένει ευθύνη κάθε χώρας, αλλά στην επιλογή θα συνεκτιµώνται ειδικότερα τα
προαναφερθέντα θέµατα. Οι δεσµεύσεις αυτές θα αποτυπώνονται επίσης στα εθνικά προγράµµατα
µεταρρυθµίσεων και προγράµµατα σταθερότητας που θα υποβάλλονται ετησίως και τα οποία θα
αξιολογούνται από την Επιτροπή, το Συµβούλιο και την Ευρωοµάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Εξαµήνου.
12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι EL
Επόµενα βήµατα
Το Σύµφωνο θα εγκριθεί επίσηµα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 24 Μαρτίου, από
τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ και όσα κράτη µέλη εκτός της ζώνης του ευρώ το επιθυµούν.
Τα κράτη µέλη που είναι σε θέση να το πράξουν θα πρέπει να αναγγείλουν ήδη στις 24 Μαρτίου τις
συγκεκριµένες δεσµεύσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά τους προσεχείς 12 µήνες. Σε κάθε
περίπτωση, θα πρέπει να συµπεριληφθούν συγκεκριµένες δεσµεύσεις στα εθνικά προγράµµατα
µεταρρυθµίσεων και σταθερότητας τα οποία θα υποβληθούν τον Απρίλιο και θα παρουσιασθούν
κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου.
****
13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ EL
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
0ΗΛΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΟΜΑ0ΑΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
«Τα πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν ότι οι χρηµατοοικονοµικές δυσχέρειες ενός κράτους µέλους
µπορούν γρήγορα να απειλήσουν τη µακροχρηµατοοικονοµική σταθερότητα της ΕΕ στο σύνολό
της µέσω διαφόρων διαύλων εξάπλωσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη ζώνη του ευρώ, όπου οι
οικονοµίες, και οι χρηµατοπιστωτικοί τοµείς ειδικότερα, αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης, τα κράτη µέλη της ευρωζώνης εκδήλωσαν την
αποφασιστικότητά τους να αναλάβουν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, αποφασιστική και συντονισµένη
δράση προκειµένου να διασφαλιστεί η χρηµατοοικονοµική σταθερότητα στο σύνολο της
ευρωζώνης και να τεθεί εκ νέου η ανάπτυξη σε διατηρήσιµη τροχιά.
Συγκεκριµένα, συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF)
προκειµένου να προσφέρει, µαζί µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Χρηµατοπιστωτικής
Σταθεροποίησης (EFSM) και το 'ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ταχείες και αποτελεσµατικές ενέσεις
ρευστότητας, µε βάση αυστηρά προγράµµατα οικονοµικής και δηµοσιονοµικής προσαρµογής που
θα εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη που βρίσκονται σε δυσχέρεια και θα διασφαλίζουν τη
βιωσιµότητα του χρέους.
Στις 28-29 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ότι πρέπει να θεσπιστεί µόνιµος
µηχανισµός αντιµετώπισης των κρίσεων προκειµένου να διασφαλιστεί η χρηµατοοικονοµική
σταθερότητα του συνόλου της ευρωζώνης. Οι Υπουργοί της Ευρωοµάδας συµφώνησαν ότι αυτός ο
Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας ( ESM) θα βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και θα µπορεί να χορηγεί πακέτα χρηµατοοικονοµικής στήριξης
στα κράτη µέλη της ευρωζώνης υπό αυστηρές προϋποθέσεις και λειτουργώντας σύµφωνα µε τους
κανόνες του υφιστάµενου Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας (ESM) θα συµπληρώνει το νέο πλαίσιο ενισχυµένης
οικονοµικής διακυβέρνησης, που έχει ως στόχο αποτελεσµατική και αυστηρή οικονοµική εποπτεία,
η οποία θα επικεντρώνεται στην πρόληψη και θα µειώσει σηµαντικά την πιθανότητα εµφάνισης
µελλοντικών κρίσεων.
14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ EL
Οι κανόνες θα προσαρµοστούν ώστε να προβλέπουν κατά περίπτωση συµµετοχή πιστωτών του
ιδιωτικού τοµέα, σε πλήρη συµφωνία µε τις πολιτικές του 'ΝΤ. Σε όλες τις περιπτώσεις,
προκειµένου να προστατευθούν τα χρήµατα των φορολογουµένων και να σταλεί σαφές µήνυµα
στους ιδιώτες πιστωτές ότι οι αξιώσεις τους έχουν µειωµένη εξασφάλιση σε σχέση µε τις
απαιτήσεις του επίσηµου τοµέα, τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας θα
απολαύουν καθεστώτος προτιµώµενου πιστωτή, υποδεέστερου µόνον του καθεστώτος των δανείων
του 'ΝΤ.
Η βοήθεια που παρέχεται σε κράτος µέλος της ευρωζώνης θα βασίζεται σε αυστηρό πρόγραµµα
οικονοµικής και δηµοσιονοµικής προσαρµογής και σε λεπτοµερή ανάλυση βιωσιµότητας του
χρέους, η οποία θα πραγµατοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 'ΝΤ, σε σύνδεση µε την
ΕΚΤ.
Με αυτά τα δεδοµένα, οι Υπουργοί της Ευρωοµάδας θα λαµβάνουν οµόφωνα απόφαση για τη
χορήγηση βοήθειας.
Για τις χώρες που θεωρούνται φερέγγυες, µε βάση την ανάλυση βιωσιµότητας του χρέους που
πραγµατοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 'ΝΤ, σε σύνδεση µε την ΕΚΤ, οι πιστωτές
του ιδιωτικού τοµέα θα ενθαρρύνονται να διατηρούν το πιστωτικό τους άνοιγµα σύµφωνα µε τους
διεθνείς κανόνες και σε απόλυτη σύµπνοια µε τις πρακτικές του 'ΝΤ. Εάν, αναπάντεχα, µια χώρα
αποδειχθεί αφερέγγυα, το κράτος µέλος πρέπει να διαπραγµατευθεί συνεκτικό σχέδιο
αναδιάρθρωσης µε τους πιστωτές του από τον ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα µε τις πρακτικές του 'ΝΤ,
προκειµένου να αποκατασταθεί η βιωσιµότητα του χρέους. Εάν µέσω αυτών των µέτρων µπορεί να
επιτευχθεί βιωσιµότητα του χρέους, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας µπορεί να
προσφέρει ενέσεις ρευστότητας.
Προκειµένου να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, θα περιληφθούν τυποποιηµένοι και
πανοµοιότυποι κανόνες συλλογικής δράσης (CAC) -µε τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η
ρευστότητα της αγοράς- στους όρους και τις προϋποθέσεις όλων των νέων κυβερνητικών
οµολόγων της ευρωζώνης που θα εκδοθούν από τον Ιούνιο του 2013 και εξής. Αυτοί οι κανόνες
συλλογικής δράσης θα είναι συµβατοί προς αυτούς που συνηθίζονται στα πλαίσια του δικαίου τόσο
του ΗΒ όσο και των ΗΠΑ, σύµφωνα µε τη σχετική έκθεση της G10, συµπεριλαµβανοµένου
σωρευτικού κανόνα που επιτρέπει να θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο στις διαπραγµατεύσεις όλοι οι
τίτλοι που εκδίδονται από κράτος µέλος. Αυτό θα επιτρέπει στους πιστωτές να λαµβάνουν
απόφαση µε ειδική πλειοψηφία εγκρίνοντας νοµικά δεσµευτική αλλαγή στους όρους αποπληρωµής
(status quo, επιµήκυνση της διάρκειας, µείωση του επιτοκίου και /ή περικοπή του χρέους) σε
περίπτωση που ο χρεώστης δεν είναι ικανός να πληρώσει.
Τα κράτη µέλη θα προσπαθήσουν να επιµηκύνουν τις προθεσµίες λήξης των νέων εκδόσεων
οµολόγων µεσοπρόθεσµα ώστε να αποφεύγονται περίοδοι αιχµής αναγκών αναχρηµατοδότησης.
Η συνολική αποτελεσµατικότητα αυτού του πλαισίου θα αξιολογηθεί το 2016 από την Επιτροπή,
σε σύνδεση µε την ΕΚΤ.
Επαναλαµβάνουµε ότι οιαδήποτε συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα βάσει αυτών των όρων και
προϋποθέσεων δεν θα ισχύσει πριν από τα µέσα του 2013.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κ. Herman Van Rompuy δήλωσε ότι η πρότασή του στο
επόµενο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για περιορισµένη αλλαγή της Συνθήκης θα λαµβάνει υπόψη τη
σηµερινή απόφαση.»
 
Σχετικές μετοχές:
ΓΔ
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
1 ψήφος

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις